Werferova 1064/6, 040 11 Košice, Slovakia
+420 737 943 941
workmania@workmania.eu

železné bikety (ib)

commodity trader

ROZSAH POUŽITELNOSTI


Tyto technické specifikace se vztahují na brikety obsahující železo pro vysokopecní procesy
(dále jen „brikety“), které jsou určeny k použití namísto slinování při tavení surového železa a
jsou vyrobeny z odpadu obsahujícího železo ze železáren.

Výroba briket se provádí ve vibrační třepačce briketovacího místa obsahující železo v důsledku
míchání železného odpadu z metalurgické výroby, a to:
– kal z vysokopecního procesu;
– kal z výroby oceli;
– stupnice pece;
– kouřový prach;
– prach z pískového lože;
– prach z čištění aspiračního vzduchu při přetížení vsázky na tavení surového železa;
– stupnice mlýna;
– kal z aglomerační produkce;
– prach z čištění sekundárních plynů konvertorových obchodů.

Brikety jsou vyráběny ve válcovém tvaru smícháním směsi odpadu obsahujícího železo s port-
landským cementem a vodou a následným lisováním a přírodním tuhnutím.
Podle těchto technických specifikací byly vyrobeny brikety následující značky: БЗ-1, БЗ-2, БЗ-3,
БЗ-4, БЗ -5, БЗ-6.

Příklad konvenčního znaku briket při objednávce a v jiné dokumentaci, kde je lze použít:
Briketa obsahující železo pro vysokopecní proces (značka БЗ-1) ТУ У 38,3-399942919-003: 2021.

Povinné požadavky na kvalitu briket, které zajišťují bezpečnost a ochranu životního prostředí,
bezpečnost života obyvatel, byly stanoveny v oddíle 4 těchto technických specifikací.

Tyto technické specifikace nesmí být replikovány, distribuovány a používány bez oficiálního svo-
lení vlastníka technických podmínek.

Technické specifikace musí být revidovány pravidelně, nejméně však jednou za pět let, po jejich
vstupu v platnost nebo poslední revizi, pokud není třeba je revidovat dříve v případě přijetí před-
pisů, příslušných národních (mezistátních) norem a další regulační dokumenty, které stanoví jiné
požadavky než ty, které jsou stanoveny v technických specifikacích.

TECHNICKÉ POŽADAVKY
Brikety musí splňovat požadavky těchto technických specifikací a musí být vyráběny v souladu s
technologickými předpisy schválenými předepsaným způsobem ve výrobním podniku.
Chemické a fyzikálně-mechanické ukazatele briket by měly odpovídat těm, které jsou uvedeny
v tabulce 1.

Hmotnostní podíl vlhkosti by neměl překročit 5%. Indikátor vlhkosti není známkou závady a po-
užívá se pouze pro platby se spotřebitelem.
Vizuálně by nabité brikety neměly obsahovat malé úlomky.
K výrobě briket se používají tyto suroviny a zásoby:
-odpad obsahující železo železářských podniků v souladu s 1.1 těchto technických specifikací;
Portlandský cement podle DSTU Б B.2.7-461 nebo jiných příslušných regulačních dokumentů;
– voda podle DSanPiN 2.2.4-1712 nebo technická voda podle aktuálních regulačních dokumentů.
Množství surovin a dodávek – podle technologických pokynů schválených předepsaným způso-
bem výrobním podnikem.
Kontrola složení směsi pro lisování se provádí hmotnostní metodou. Požadavky na vážící zaří-
zení, kontrolní systém pro soulad s výrobní technologií a jakost výrobku musí být dodržovány v
souladu s předepsaným způsobem schválenými technologickými předpisy.

BALENÍ

Brikety se zasílají hromadně.

ZNAČENÍ
Výrobky zasílané hromadně nepodléhají přepravnímu značení v souladu s GOST 141923.